• SPZ ZOZ Płońsk

Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
w zakresie świadczeń zdrowotnych:

  • lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych :  w Oddziale Kardiologicznym

Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 15.05.2018 r. do godz.15.00
  • Otwarcie ofert - dnia 16.05.2018 r. o godzinie 10.00
  • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 17.05.2018 r. o godzinie 14.00
  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 17.05.2018 r. godz.16.00
  • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Oferta

- Oświadczenie

- Warunki Konkursu

- Umowa cywilna